Nguyên nhân của những yếu kém khi xuất khẩu đồ gỗ sang Hoa Kỳ

 

        Những đổi mới trong cơ chế, chính sách xúc tiến xuất khẩu, mở cửa thị trường.. cũng như những chính sách nhằm mở rộng quyền kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp gỗ nói riêng chưa góp phần quan trọng trong sự chuyển biến về sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Công tác xúc tiến xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Hoa Kỳ còn yếu kém là do các nguyên nhân sau đây: Chính phủ chưa nỗ lực trong việc đưa ra các chính sách nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Hoa Kỳ. Khi hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế, Việt Nam chưa chặt chẽ dẫn đến gây lãng phí về tài chính cho các doanh nghiệp. Việc tổ chức các hội chợ triển lãm quốc tế về đồ gỗ tại thị trường Hoa Kỳ còn sơ sài và mang tính hình thức.

Các doanh nghiệp Việt Nam chưa nắm bắt được những đòi hỏi về chất lượng và mẫu mã đối với sản phẩm đồ gỗ của thị trường Hoa Kỳ. Mặc dù Việt Nam đã thực hiện tất cả các hoạt động xúc tiến xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Hoa Kỳ nhưng hoạt động này mới chỉ tạm thời và chưa ổn định. Trình độ của đội ngũ cán bộ hoạt động xúc tiến xuất khẩu còn yếu về trình độ và chuyên môn. Họ chưa am hiểu và giỏi về ngoại ngữ (Tiếng Anh). Trong hoạt động XTXK đồ gỗ, Việt Nam chưa có cán bộ giỏi chuyên môn trong ngành gỗ. Hoạt động PR quốc tế chưa đem lại hiệu quả cao và chưa lôi cuốn được các nhà nhập khẩu đồ gỗ của Hoa Kỳ.